اعضای هیات علمی

مدیریت و اقتصاد انرژی

نام درس مدیریت و اقتصاد انرژی
کد درس 8301008
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز