شرکت در کنفرانس ها، کنگره ها و مجامع بین المللی اساتید و دانشجویان