گروه های دانشکده

شرکت در کنفرانس ها، کنگره ها و مجامع بین المللی اساتید و دانشجویان

  دستورالعمل استفاده از تسهیلات دانشگاه جهت شرکت اساتید و دانشجویان در همایش های بین المللی
مدارک مورد نیاز جهت شرکت اساتید و دانشجویان در کنگره ها و کنفرانس های بین المللی
حمایت مالی و فرآیند اجرایی دانشگاه جهت شرکت در کنگره ها و کنفرانس های بین المللی
روند صدور احکام ماموریت اعضای هیات علمی جهت شرکت در کنگره
روند اداری شرکت دانشجویان در کنفرانس ها و مجامع بین المللی
فرآیند شرکت دانشجویان در کنگره ها و کنفرانس ها
فرآیند شرکت اساتید در کنگره ها و کنفرانس ها
فرآیند شرکت گروهی دانشجویان در مسابقات جهانی، بازدید از مراکز علمی و آموزشی و یا شرکت در دوره های آموزشی
فرآیند معرفی به سفارت و وزارت علوم جهت اخذ ویزا
فرآیند شرکت دانشجویان مشمول طرح سربازی در کنفرانس ها، مجامع بین المللی و فرصت مطالعاتی
فرم گزارش سفر دانشجویان
فرم ارائه تسهیلات به دانشجویان جهت شرکت در کنفرانس ها و مجامع بین المللی
معرفی نامه اساتید/دانشجویان جهت اخذ ویزا از طریق وزارت علوم
حکم ماموریت اساتید جهت شرکت در کنگره های بین المللی
صدور حکم ماموریت نمایندگان جهت اعزام با گروه های دانشجویی
فرم گزارش سفر اعضای هیات علمی به کشورهای خارجی جهت ارائه مقاله و شرکت در کنفرانس های بین المللی