افراد

ریاست دانشکده علوم و فنون نوین

دکتر محمود کمره ای


معاون علمی

دکتر علی بخش کسائیانمعاون اجرائی و دانشجویی

دکتر مهدی رهایی جهرمی