هیات رئیسه

 

...

دکتر علی حسین رضایان

رئیس دانشکده علوم و فنون نوین

دانشیار

...

دکتر مهدی تیموری

معاون علمی دانشکده علوم و فنون نوین

دانشیار

...

دکتر شیدوش وکیلی‌پور

معاون اجرایی و دانشجویی دانشکده علوم و فنون نوین

دانشیاردکتر سید مرتضی حسینی

مشاور بین الملل

استاد بخش نانوبیوتکنولوژی، علوم زیستی ، دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران