افراد

هیات رئیسه

- هیات رئیسه

...

دکتر علی حسین رضایان

رئیس دانشکده علوم و فنون نوین

دانشیار

...

دکتر مهدی تیموری

معاون علمی دانشکده علوم و فنون نوین

دانشیار

...

دکتر یونس نوراللهی

معاون اجرایی و دانشجویی دانشکده علوم و فنون نوین

دانشیار