اصلاح بازه های ارزشیابی - کنترل نهایی در تقویم آموزشی 97-1396

 پیرو نامه شماره 4346/ک/122 مورخ 1396/1/19 بر اساس بررسی های به عمل آمده بازه های ارزشیابی و کنترل نهایی نیمسال های اول و دوم سال تحصیلی 97-1396 به شرح ذیل اصلاح گردیده است :

  نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

1- بازه ارزشیابی : از هفته های یازدهم و دوازدهم به هفته های چهاردهم و پانزدهم از روز شنبه مورخ 1396/10/2 الی روز چهارشنبه مورخ 1396/10/13

2- بازه کنترل نهایی : از هفته چهاردهم به هفته شانزدهم از روز شنبه مورخ 1396/10/16 الی روز سه شنبه مورخ 1396/10/18

   نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396

1- بازه ارزشیابی : از هفته های یازدهم و دوازدهم و چهاردهم به هفته های چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم از روز شنبه مورخ 1397/2/29 الی روز یکشنبه مورخ 1397/3/13

2- بازه کنترل نهایی : از هفته پانزدهم به هفته بعد از شانزدهم ( بازه فرجه امتحانات دانشجویی ) از روز شنبه مورخ 1397/3/19 الی روز  یکشنبه مورخ 1397/3/20

آدرس کوتاه :