آرشیو اخبار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

تفویض مرخصی بدون احتساب دانشجویان دختر(بارداری- زایمان)

تفویض مرخصی بدون احتساب دانشجویان دختر(بارداری- زایمان) پیرو نامه شماره 122/پ/184311 مورخ 1396/7/4به منظور تسهیل و تسریع فرایند مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی به دلیل بارداری و زایمان  دانشجویان  واجد شرایط ، ضمن ارسال آیین نامه وزارتی به شماره و/94309 مورخ 1396/5/3 ، بر اساس مصوبه جلسه مورخ 1397/11/28 کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه اجرای آیین نامه مذکور با رعایت دقیق مفاد ذیل به کمیسیون بررسی موارد خاص  یا شورای آموزشی وتحصیلات تکمیلی  پردیس دانشکده ها تفویض می گردد.

1- دانشجو درخواست مرخصی را  قبل از شروع نیمسال و با ارائه تصویر شناسنامه مادر و کودک و گواهی زایمان ارائه نماید.

2- دانشجو از مرخصی بدون احتساب به علت زایمان فقط 4 نیمسال می تواند استفاده نماید که  مجموع آن با یک نیمسال بارداری، 5 نیمسال می گردد و بیش تر از آن امکان پذیر نمی باشد.

3- درخواست مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات تحصیلی به دلیل بارداری صرفا" برای یک نیمسال وبا ارائه گواهی پزشکی قابلا انجام می باشد. در این مورد گواهی پزشکی باید توسط اداره آموزش آن پردیس/ دانشکده به کمیسیون پزشکی دانشجویان ارسال و پس از تایید کمیسیون مذکور مرخصی بدون احتساب در کارنامه ثبت گردد. قابل ذکر است کلیه مکاتبات ومستندات مربوط باید در پرونده الکترونیکی دانشجو درج گردد.

4-  استفاده از این آیین نامه برای هر بار زایمان یا تولد کودک امکان پذیر است.

خواهشمند است دستور فرمایند از ارسال درخواست های مرخصی بدون احتساب به علت بارداری و زایمان به این اداره کل خودداری نمایند . در صورت عدم اقدام طبق مقررات و درج مرخصی بدون احتساب در سنوات بدون مستندات لازم ،هنگام بررسی  گزارش دانش آموختگی در این اداره کل  گزارش مذکور بدون تایید به دانشکده عودت خواهد شد.

آدرس کوتاه :