اداره خدمات آموزشی

اهم وظایف اداره خدمات آموزشی به شرح ذیل است:

 • برنامه‌ریزی امور آموزشی و خدمات آموزشی برابر مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه.
 • نظارت بر اجرای دقیق مقررات آموزشی.
 • برنامه‌ریزی، نظارت و ایجاد تمهیدات لازم برای پذیرش و ثبت نام دانشجویان  در هر نیمسال تحصیلی (آزمون سراسری- مقررات استعدادهای درخشان- سهمیه بورسیه و مربیان).
 • ایجاد تمهیدات لازم و نظارت برای برگزاری امتحانات پایان هر نیمسال تحصیلی.
 • تعامل و همکاری لازم با مدیران گروه‌های آموزشی.
 • برنامه‌ریزی، اجراء و نظارت بر امر پذیرش دانشجو بدون شرکت در آزمون.
 •   ارائه  خدمات آموزشی به کلیه دانشجویان.
 •   برگزاری امتحان جامع (مقطع دکتری).

تماس با آموزش:

 • آقای داوود باوفا - رییس اداره آموزش  - edu.fnst[at]ut.ac.ir 
 • آقای علی میرزایی - کارشناس خدمات آموزشی گروه انرژی های نو و محیط زیست - گروه مهندسی علوم زیستی - 982161115780+
 • خانم منیره محمدزاده - کارشناس خدمات آموزشی گروه بین رشته ای - 982161115770+
 • خانم لیلا سراجی - کارشناس خدمات آموزشی گروه مهندسی هوافضا -9861115790+
 • خانم بهاره دهفولی - کارشناس خدمات آموزشی  982161115760+