گروه های دانشکده گروه های دانشکده

به پیوست تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 99-1398  جهت استحضار و اقدام لازم ارسال می‌گردد.


موارد ذیل برای اجرای صحیح تقویم مذکور تاکید می‌گردد:

۱- دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی موظف هستند برای انتخاب واحد و ثبت نام در سیستم جامع آموزش دانشگاه با رعایت سایر شرایط و مقررات و مجوزهای مربوط در موعد تعیین شده در تقویم مذکور اقدام نمایند.

۲- دانشجو در هر مرحله از تحصیل درصورت عدم انتخاب واحد در موعد مقرر، منصرف از تحصیل محسوب می‌گردد. اداره آموزش موظف است حکم مربوط را بر اساس مقررات و آیین نامه آموزشی مربوط و با استفاده از سیستم جامع آموزش دانشگاه (چاپ فرم مربوط) در اسرع وقت (تا ۱۰ روز پس از زمان حذف و اضافه) صادر و به نشانی محل سکونت دایم وی ارسال نماید.

۳- برای اعلام به موقع نمرات پس از پایان مهلت ذکر شده در تقویم بررسی و پیگیری و طبق مصوبات مربوط اقدام شود.

خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به نحو مقتضی به استحضار روسای  محترم دانشکده‌ها ، مدیران محترم گروههای آموزشی و کلیه اعضای محترم هیات علمی آن واحد رسانیده شود.