جلسات دفاع

عنوان تعداد مشاهده تاریخ انتشار
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای کاوش زندسلیمی رشته مهندسی پزشکی-بیومتریال 11 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
*جلسه دفاع پایان نامه آقای علی پیرهادی تواندشتی رشته مهندسی فناوری ماهواره 8 ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای احد مولایی چلقایی رشته مهندسی هوافضا – سازه های هوایی 9 ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
*جلسه دفاع پایان نامه آقای محمدپارسا خلخالی رشته مهندسی پزشکی-بافت 20 ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای محمدرضا شاهمرادی رشته مهندسی فناوری اطلاعات 11 ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای سیدهادی موسوی رشته مهندسی فناوری اطلاعات 15 ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای حسین صباغ زاده رشته مهندسی هوافضا – سازه های هوایی 8 ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
*جلسه دفاع رساله دکتری خانم زهرا دهقانی رشته ریززیست فناوری 7 ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
*جلسه دفاع پایان نامه خانم لیلا سلیمانی اصیل رشته مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی 5 ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
*جلسه دفاع رساله دکتری آقای سیدبهنام عبدالهی رشته مهندسی پزشکی-بیومتریال 20 ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
*جلسه دفاع پایان نامه آقای کسری علی ین رشته مهندسی تکنولوژی انرژی 10 ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
*جلسه دفاع پایان نامه آقای صادق آشوری فلاح رشته مهندسی هوافضا – مهندسی فضایی 17 ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای هادی پرویز نوروزانی رشته مهندسی هوافضا – سازه های هوایی 76 ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای حسین مقصودی رشته مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل 18 ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
*جلسه دفاع پایان نامه آقای حمیدرضا سراج رشته مهندسی سیستمهای انرژی 10 ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
*جلسه دفاع پایان نامه خانم افروز تارخ رشته ریززیست فناوری 17 ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
*جلسه دفاع پایان نامه خانم فاطمه شقاقی رشته مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر 22 ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
*جلسه دفاع پایان نامه خانم پریسا راهدان رشته مهندسی تکنولوژی انرژی 14 ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
*جلسه دفاع پایان نامه خانم مهدیه فتاحی اواتی رشته مهندسی فناوری اطلاعات – سامانه های شبکه ای 18 ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
*جلسه دفاع پایان نامه آقای صدرا شهسوار رشته مهندسی هوافضا – سازه های هوایی 33 ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
*جلسه دفاع پایان نامه آقای فرامرز عباسی رشته مهندسی هوافضا – سازه های هوایی 44 ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
*جلسه دفاع پایان نامه خانم میناسادات خضری رشته مهندسی هوافضا – مهندسی فضایی 34 ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
جلسه دفاع پایان نامه خانم حدیث زهتاب زاده رشته مهندسی هوافضا – سازه های هوایی 44 ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
*جلسه دفاع پایان نامه آقای سیدمحسن میرهاشمی رشته مهندسی فناوری اطلاعات – سامانه های شبکه ای 26 ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای مهدی قبادی رشته مهندسی هوافضا - جلوبرندگی 36 ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
*جلسه دفاع پایان نامه آقای کاظم حمیدی رشته مهندسی فناوری ماهواره 42 ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
*جلسه دفاع پایان نامه خانم عاطفه عباسپور رشته مهندسی سیستمهای انرژی 45 ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
*جلسه دفاع پایان نامه آقای عبدالرضا قدیری قهی رشته مهندسی هوافضا – سازه های هوایی 74 ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
*جلسه دفاع پایان نامه آقای سیدمحمداحسان عظیمی رشته اکوهیدرولوژی 64 ۱۳۹۸/۱۱/۷
*جلسه دفاع پایان نامه خانم زهرا بابائی رشته مهندسی هوافضا - آئرودینامیک 98 ۱۳۹۸/۱۰/۴