جلسات دفاع

عنوان تعداد مشاهده تاریخ انتشار
*جلسه دفاع پایان نامه خانم فاطمه کاظمی تاری، رشته مهندسی شیمی- زیست پزشکی 87 ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
*جلسه دفاع رساله آقای مهدی فتحی، رشته مهندسی پزشکی-بیومتریال 49 ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
*جلسه دفاع پایان نامه خانم فرناز قاسمی تودشکی، رشته مهندسی فناوری اطلاعات 68 ۱۳۹۸/۰۵/۶
*جلسه دفاع پایان نامه آقای بهنام شهبازیان، رشته مهندسی فناوری ماهواره 76 ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
*جلسه دفاع پایان نامه خانم نجلا نفیله، رشته مهندسی مکاترونیک 93 ۱۳۹۸/۰۴/۱۱
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای امیرحسین بداغی، رشته مهندسی فناوری اطلاعات 76 ۱۳۹۸/۰۴/۱۱
*جلسه دفاع پایان نامه آقای رضا تالاندشتی، رشته نانوبیوتکنولوژی 71 ۱۳۹۸/۰۴/۱۱
*جلسه دفاع پایان نامه خانم مرجان آقانوری، رشته بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست 57 ۱۳۹۸/۰۴/۱۱
*جلسه دفاع پایان نامه آقای عبداله صابری، رشته بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست 51 ۱۳۹۸/۰۴/۱۱
*جلسه دفاع پایان نامه آقای کرم الماغوط، رشته مهندسی مکاترونیک 76 ۱۳۹۸/۰۴/۹
*جلسه دفاع پایان نامه خانم زهرا لطفی سوسفی، رشته نانوبیوتکنولوژی 76 ۱۳۹۸/۰۴/۴
*جلسه دفاع پایان نامه خانم رقیه شیروانی، رشته زیست فناوری صنعت و محیط زیست 59 ۱۳۹۸/۰۴/۳
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای محمدصادق رضائی، رشته مهندسی فناوری اطلاعات 66 ۱۳۹۸/۰۴/۲
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای سعید سازش، رشته مهندسی هوافضا 95 ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای رضا اثباتی لواسانی، رشته مهندسی هوافضا 86 ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
* جلسه دفاع پایان نامه خانم عطیه خدادادی، رشته مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی 54 ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
*جلسه دفاع پایان نامه خانم سیده یاسمین سعادت، رشته مهندسی فناوری اطلاعات 60 ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
* جلسه دفاع پایان نامه آقای آرش خوئینی، رشته علوم تصمیم و مهندسی دانش 65 ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
* جلسه دفاع پایان نامه آقای سیدبهرام طالب جدی، رشته مهندسی پزشکی-بیومکانیک 69 ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
* جلسه دفاع پایان نامه آقای احسان حسین زاده، رشته علوم تصمیم و مهندسی دانش 77 ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
* جلسه دفاع پایان نامه آقای روح الله حفیظی، رشته مهندسی هوافضا - مهندسی فناوری ماهواره 86 ۱۳۹۸/۰۳/۲۱