جلسات دفاع

عنوان تعداد مشاهده تاریخ انتشار
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای ساسان عظیمی رشته مهندسی فناوری اطلاعات 65 ۱۳۹۸/۱۲/۳
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای کاوش زندسلیمی رشته مهندسی پزشکی-بیومتریال 59 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای احد مولایی چلقایی رشته مهندسی هوافضا – سازه های هوایی 51 ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
*جلسه دفاع پایان نامه آقای محمدپارسا خلخالی رشته مهندسی پزشکی-بافت 59 ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای محمدرضا شاهمرادی رشته مهندسی فناوری اطلاعات 49 ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای سیدهادی موسوی رشته مهندسی فناوری اطلاعات 53 ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای حسین صباغ زاده رشته مهندسی هوافضا – سازه های هوایی 46 ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
*جلسه دفاع رساله دکتری خانم زهرا دهقانی رشته ریززیست فناوری 46 ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
*جلسه دفاع پایان نامه خانم لیلا سلیمانی اصیل رشته مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی 35 ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
*جلسه دفاع رساله دکتری آقای سیدبهنام عبدالهی رشته مهندسی پزشکی-بیومتریال 58 ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
*جلسه دفاع پایان نامه آقای کسری علی ین رشته مهندسی تکنولوژی انرژی 45 ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
*جلسه دفاع پایان نامه آقای صادق آشوری فلاح رشته مهندسی هوافضا – مهندسی فضایی 55 ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای هادی پرویز نوروزانی رشته مهندسی هوافضا – سازه های هوایی 120 ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای حسین مقصودی رشته مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل 55 ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
*جلسه دفاع پایان نامه آقای حمیدرضا سراج رشته مهندسی سیستمهای انرژی 40 ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
*جلسه دفاع پایان نامه خانم افروز تارخ رشته ریززیست فناوری 51 ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
*جلسه دفاع پایان نامه خانم فاطمه شقاقی رشته مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر 59 ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
*جلسه دفاع پایان نامه خانم پریسا راهدان رشته مهندسی تکنولوژی انرژی 52 ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
*جلسه دفاع پایان نامه خانم مهدیه فتاحی اواتی رشته مهندسی فناوری اطلاعات – سامانه های شبکه ای 61 ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
*جلسه دفاع پایان نامه آقای صدرا شهسوار رشته مهندسی هوافضا – سازه های هوایی 75 ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
*جلسه دفاع پایان نامه آقای فرامرز عباسی رشته مهندسی هوافضا – سازه های هوایی 83 ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
*جلسه دفاع پایان نامه خانم میناسادات خضری رشته مهندسی هوافضا – مهندسی فضایی 75 ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
جلسه دفاع پایان نامه خانم حدیث زهتاب زاده رشته مهندسی هوافضا – سازه های هوایی 88 ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
*جلسه دفاع پایان نامه آقای سیدمحسن میرهاشمی رشته مهندسی فناوری اطلاعات – سامانه های شبکه ای 72 ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای مهدی قبادی رشته مهندسی هوافضا - جلوبرندگی 76 ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
*جلسه دفاع پایان نامه آقای کاظم حمیدی رشته مهندسی فناوری ماهواره 84 ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
*جلسه دفاع پایان نامه خانم عاطفه عباسپور رشته مهندسی سیستمهای انرژی 92 ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
*جلسه دفاع پایان نامه آقای عبدالرضا قدیری قهی رشته مهندسی هوافضا – سازه های هوایی 103 ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
*جلسه دفاع پایان نامه آقای سیدمحمداحسان عظیمی رشته اکوهیدرولوژی 86 ۱۳۹۸/۱۱/۷
*جلسه دفاع پایان نامه خانم زهرا بابائی رشته مهندسی هوافضا - آئرودینامیک 122 ۱۳۹۸/۱۰/۴