« بازگشت

لزوم رعایت سنوات مجاز ارفاقی ومقررات و نکات مهم آیین نامه های آموزشی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

لزوم رعایت سنوات مجاز ارفاقی ومقررات و نکات مهم آیین نامه های آموزشی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی


 پیرو بخشنامه های قبلی در خصوص رعایت آیین نامه های آموزشی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی برای دانشجویان مربوط (کلیه سهمیه ها) نکات و موارد مهم ذیل را مجدداً متذکر می شود :

الف : مقطع کارشناسی ارشد ( کلیه دوره ها )

1- تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد برای نیمسال تحصیلی ششم به کمیسیون بررسی موارد خاص آن پردیس / دانشکده تفویض شده است .

2- تمدید هفتمین نیمسال تحصیلی  قابل طرح نمی باشد و از نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396 و پس از آن ، فرم کمیسیون به هیچ وجه نباید به این اداره کل ارسال شود .

3- در موارد بسیار ویژه و خارج از اراده دانشجو ، با ارسال مستندات خاص بودن و در صورت عدم قصور دانشجو،  موضوع قبل از ارسال فرم کمیسیون باید استعلام شود . مواردی از جمله ؛ کمبود منابع و مواد ، مشکلات تامین شهریه ، عدم حضور یا سفر استاد راهنما یا دیگر اعضای هیات داوران ، کمبود امکانات پردیس / دانشکده ، مشکل تخصیص مکان جلسه دفاعیه و ... از دلایل ارائه درخواست تمدید سنوات نیمسال هفتم نمی تواند باشد .

4- طرح پیشنهادی پایان نامه حداکثر تا پایان نیمسال سوم تصویب و با رعایت سقف مجاز واحد نیمسال تحصیلی مربوط ، همراه با دروس دانشجو در کارنامه دانشجو ثبت شده باشد . همچنین لازم است تاریخ دقیق تصویب موضوع پایان نامه نیز در کارنامه ثبت شود . در موارد خاص با نظر شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس / دانشکده حداکثر تا نیمسال چهارم امکان پذیر خواهد بود.

5- دروس جبرانی باید حداکثر تا پایان نیمسال دوم اخذ شده باشد . انتخاب و گذراندن و تکرار این گونه دروس نباید در نیمسال های بعدی موکول شود.

6- دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد  دانشجو ، با گذراندن دوره آموزشی و تصویب طرح پیشنهادی در مهلت مقرر و پس از گذشت 180 روز تمام از تاریخ تصویب طرح پیشنهادی امکان پذیر خواهد بود و زودتر از آن به هیچ وجه مجاز نیست .

ب : مقطع دکتری تخصصی

7- تمدید نیمسال دهم برای دانشجویان ورودی سال 1395 و پس از آن و نیمسال یازدهم برای دانشجویان ورودی سال 1394 و قبل از آن برای دفاع از رساله به شرط رعایت کامل مقررات مربوط با رای کمیسیون موارد خاص پردیس / دانشکده امکان پذیر می باشد . برای دانشجویان بورسیه بابت تمدید سنوات نیمسالهای فوق لازم است از محل بورس دهنده نیز استعلام شود .

8- تمدید سنوات بیش از مدت یاد شده در بند 7 قابل طرح در کمیسیون نمی باشد و از نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396 و پس از آن ، فرم کمیسیون به هیچ وجه نباید به این اداره کل ارسال شود .

9- در موارد بسیار ویژه و خارج از اراده دانشجو ، در صورت وجود مستندات خاص بودن و عدم قصور دانشجو ، قبل از ارسال فرم کمیسیون موضوع باید از این اداره کل استعلام شود . مواردی از جمله ؛ کمبود منابع تحقیق و مواد ، مشکلات تامین شهریه ، سفر یا عدم حضور استاد راهنما و یا دیگر اعضای هیات داوران ، کمبود امکانات در پردیس / دانشکده ، مشکل تخصیص مکان جلسه دفاعیه و ... از دلایل ارائه درخواست تمدید سنوات  نمی تواند باشد .

10- گذراندن زبان عمومی دکتری تخصصی حداکثر تا پایان نیمسال چهارم دوره آموزشی و قبل از آزمون جامع مجاز است .

11- به شرط اتمام کلیه دروس دوره آموزشی و قبولی در زبان عمومی ، گذراندن آزمون جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم مجاز است .

12- ارایه و تصویب طرح پیشنهادی به شرط احراز موارد فوق حداکثر تا پایان نیمسال پنجم مجاز است .

13- در موارد بسیار ویژه و خارج از اراده دانشجو ، مستندات خاص بودن وضعیت دانشجو و علت عدم انجام هر یک از سه مرحله فوق ، باید با ارسال فرم کمیسیون از این اداره کل استعلام شود  . مواردی از جمله ؛ وقفه تحصیلی ، عدم مراجعه برای پیگیری ، عدم تامین شهریه ، عدم حضور استاد راهنما و مواردی از این قبیل شامل موارد ویژه نخواهد بود .

14- در صورتی که دانشجو دوره آموزشی خود را گذرانده باشد ، دفاع از رساله دکتری تخصصی با رعایت حداقل مدت مجاز تعریف شده در آیین نامه آموزشی در دوره تحصیلی، 365 روز پس از تصویب طرح پیشنهادی  امکان پذیر خواهد بود و زودتر از آن به هیچ وجه مجاز نیست .