« بازگشت

دروس معافی مجاز -تطبیق دروس باریزنمرات دانشگاه مبداء ( قبلی )

دروس معافی مجاز -تطبیق دروس باریزنمرات دانشگاه مبداء ( قبلی )با سلام

       احتراماً پیرو نامه های شماره 60994/پ/122 مورخ10/3/1394وشماره  323451/پ/122 مورخ 3/11/1395 در خصوص بررسی و روش پذیرش دروس گذرانده شده از قبل دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی (دروس معافی) ، به استحضار می رساند؛ با توجه به درخواست معافیت از تکرار دروس  دانشجویان شاغل به تحصیل وبخشنامه های مذکور فهرست دروس مورد پذیرش معافی،  اصل ریزنمرات تایید شده دانشگاه مبداء ( قبلی ) با رعایت موارد  بخشنامه از نظر دانشگاه / موسسه آموزش عالی قبلی / تعداد ودرصد واحدهای معافی مجاز را در اسرع وقت بررسی از هم اکنون در سوابق آنان بلافاصله اصلاح وبا ابلاغ کتبی به دانشجویان مربوط و لیست تایید وتطبیق شده دروس معافی  وریزنمرات دانشگاه مبداء را در پرونده الکترونیکی (SDR) دانشجویان مربوط منتقل نمایند .

 در ضمن سقف تطبیق وپذیرش دروس معافی دانشجویان به شرح ذیل مجددا" به طور مشروح اعلام می گردد:

1- برای مقاطع؛ دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد ناپیوسته وکارشناسی ودکتری عمومی دامپزشکی که قبلا" در دانشگاه تهران گذرانده اند "دروس معافی تاسقف حداکثر 50 % واحد های آموزشی دوره تحصیلی" قابل بررسی و پذیرش می باشد.

2-برای مقاطع؛ کارشناسی ارشد ناپیوسته و کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی که قبلا"در سایر دانشگاههای دولتی (به جز دانشگاه تهران) "دروس معافی تاسقف حداکثر 40 % واحد های آموزشی دوره تحصیلی"قابل بررسی و پذیرش می باشد.

3-پذیرش واحد معافی دوره دکتری تخصصی از دانشگاههای دیگر به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد.

3- تعداد دروس معافی باید در محاسبه سنوات باقی مانده دانشجو لحاظ گردد.

4-.بر این اساس ارسال کارنامه و گزارش دانش آموختگی دانشجو در صورت عدم رعایت موارد فوق مجاز نمی باشد ودر صورت عدم توجه و ارسال گزارش برای اصلاح وانجام مقررات اعاده خواهد شد.

5-تقاضای معاقیت از تکرار دروس مربوط به دانشجویانی که قبلا" در دانشگاه تهران در همان مقطع به تحصیل اشتغال داشته واز آن رشته منصرف،محروم ویا دانش آموخته شده باشند به شرط تسویه حساب کامل با دانشگاه و محل تحصیل قبلی(و تصفیه شهریه برای دوره های نوبت دوم-مجازی -روزانه شهریه پرداز / انتقال مدت آموزش رایگان برای دوره روزانه) وصدور ریزنمرات تاییدشده(اصل کارنامه دارای مهر و امضاء) توسط این اداره کل قابل بررسی و پذیرش می باشد. برای دانشجوی محروم از تحصیل یا منصرف از تحصیل ارایه تصویر حکم قطعی توسط دانشجوی متقاضی الزامی است.

6-ارایه تصویر کارنامه یا اصل کارنامه دارای مهر پردیس / دانشکده قبلی توسط دانشجوی متقاضی(حتی اگر در رشته و دوره قبلی در همان پردیس/ دانشکده بوده باشد) مجاز نمی باشد.

بدیهی است در صورت عدم اقدام ورعایت مفاد بخشنامه درخواست موارد مغایر قابل طرح در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه نبوده و در صورت ارسال عینا" اعاده خواهد شد وسئولیت هرگونه اعتراض دانشجو به عهده اداره آموزش آن پردیس/ دانشکده خواهد بود.

خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به رییس/مدیر محترم وکلیه همکاران محترم اداره آموزش و مدیران محترم گروههای آموزشی / معاونان محترم آموزشی دانشکده ها ( در پردیس ها ) وکلیه اساتید محترم آن پردیس/دانشکده/مرکز/موسسه اعلام گردد.