« بازگشت

بخشنامه نظام وظیفه نحوه ثبت نام در دانشگاه ها

بخشنامه نظام وظیفه نحوه ثبت نام در دانشگاه ها


 احتراماً به پیوست نامه شماره 4/70266 مورخ 1397/7/3 معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به همراه بخشنامه جدید سازمان وظیفه عمومی ناجا در خصوص نحوه ثبت نام دانشجویان جدید الورود سال تحصیلی 98-1397  مشمولان خدمت وظیفه عمومی و دارای معافیت تحصیلی جهت استحضار ارسال می گردد.