« بازگشت

عدم پذیرش تقاضای انتقال و مهمان

عدم پذیرش تقاضای انتقال و مهمان


     نظر آن پردیس / دانشکده را در خصوص تقاضای انتقال و مهمان دانشجویان در سال تحصیلی 98-1397 به موارد ذیل جلب می نماید :

1- دانشگاه تهران به علت عدم وجود ظرفیت و امکانات ، دانشجوی متقاضی انتقال / انتقال توام با تغییر رشته / میهمان دایم نمی پذیرد . صرفاً تقاضای میهمانی دانشجویان دوره روزانه کارشناسی پیوسته و روزانه / نوبت دوم دکتری عمومی دامپزشکی که در سامانه نقل و انتقال اداره کل امور دانشجویان داخل ثبت نام نموده و کد رهگیری دریافت نموده اند، مورد رسیدگی قرار می دهد .

2- دانشگاه تهران برای پذیرش تقاضای انتقال به صورت مهمان پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 98-1397 جداً ( در نیمسال اول تحصیلی ) معذور است.

3- پذیرش و بررسی هرگونه درخواست انتقال و مهمان دانشجوی شبانه ( نوبت دوم ) دوره کارشناسی و همچنین پذیرفته شدگان  دوره مذکور در آزمون سراسری سال 1397، امکان پذیر نمی باشد.

4- دانشگاه تهران از بررسی  تقاضای انتقال و مهمان دانشجویان  مقاطع تحصیلات تکمیلی طبق مقررات معذور است .