« بازگشت

سنوات تحصیلی دانشجویان روزانه شاهد و ایثارگر کلیه مقاطع

سنوات تحصیلی دانشجویان روزانه شاهد و ایثارگر کلیه مقاطع


 با سلام

      احتراماً با عنایت به نامه شماره 138/198650 مورخ 1397/7/15 اداره کل امور دانشجویان شاهد وایثارگردر خصوص سنوات دانشجویان دوره روزانه مقاطع تحصیلی به استحضار می رساند؛ شهریه و تمدید سنوات دانشجویان دارای سهمیه شاهد و ایثارگر که شامل استفاده از آیین نامه تسهیلات دانشجویان شاهد و ایثارگر می باشند به شرح ذیل است.

1- مقطع کارشناسی ورودی سال 1393 و بعد از آن          از نیمسال یازدهم باید شهریه بپردازند

2- مقطع کارشناسی ورودی سال های ( 1391 و 1392 )    از نیمسال سیزدهم باید شهریه بپردازند

3- مقطع کارشناسی ارشد                                         از نیمسال هفتم باید شهریه بپردازند

4- مقطع دکتری تخصصی                                        از نیمسال دوازدهم باید شهریه بپردازند