« بازگشت

دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی

دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی


 به استحضار می رساند؛دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی(نامه شماره 9610/د.ت/2/23 مورخ 5/10/1396 سازمان وظیفه عمومی ناجا)در خصوص آیین نامه جدید سنوات و معافیت تحصیلی دانشجویان ذکور مشمول کلیه مقاطع تحصیلی واصل شده است.برای اطلاع از مفاد آن لازم است به لینک(دستور العمل جامع معافیت سازمان وظیفه عمومی ...)مراجعه نمایند.