« بازگشت

ثبت رساله پس از تصویب نهایی در کارنامه دانشجوی دکتری

ثبت رساله پس از تصویب نهایی در کارنامه دانشجوی دکتری


 پیرو بخشنامه های شماره 262927/پ/122 مورخ 1396/8/30 و شماره 356721/پ/122 مورخ 1396/11/23 در مورد ( نحوه ثبت آزمون جامع) به استحضار می رساند؛ به منظور ثبت رساله پس از تصویب چنانچه دانشجو مقطع دکتری تخصصی دوره آموزشی ، زبان عمومی و طرح پیشنهادی را در طول نیمسال تحصیلی با موفقیت طی کرده باشد، ثبت آخرین اقدام "رساله" در کارنامه وی انجام می شود و چنانچه تا پایان نیمسال مربوط طرح پیشنهادی تصویب نشده باشد طبق روال معمول "در انتظار تصویب موضوع رساله" درج می شود.