« بازگشت

نحوه درخواست تمدید سنوات ارفاقی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی

نحوه درخواست تمدید سنوات ارفاقی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی


 با سلام

         پیرو نامه های شماره 340534/پ/122 مورخ 12/11/1394 و شماره 278306/پ/12 مورخ17/9/1394در خصوص سنوات تحصیلی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی (کلیه سهمیه ها) به پیوست فرم جدید درخواست سنوات تحصیلی دانشجو ( سنوات ارفاقی ) که با مراجعه دانشجو به پیشخوان خدمت سیستم جامع آموزش دانشگاه آغاز می شود، ارسال می گردد .

به استحضار می رساند ؛ بر اساس مذاکرات جلسه مورخ6/8/1396کمیته هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی و با توجه به آماده سازی سیستم وهمچنین انجام آزمایشی طرح در پردیس دانشکده های فنی وچند دانشکده دیگروحصول نتیجه مطلوب،ضرورت دارد همکاران محترم از روز چهارشنبه مورخ 17/8/1396 به شرح ذیل برای درخواست سنوات ارفاقی دانشجو طبق مقررات و مصوبات مربوط اقدام نمایند .

1- پس از ورود وتکمیل فرم درخواست توسط دانشجو در سیستم جامع ( پیشخوان ) و تایید کارشناس مربوط (در گردش کار تعریف شده )، برای امضای معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس مربوط از طریق سیستم اتوماسیون ارجاع و سپس  به این اداره کل ارسال می شود . اطلاعات آموزشی از کارنامه دانشجو به صورت خودکار در فرم ثبت خواهد شد.

2- پس از آن به شرط رعایت کلیه موارد ذکرشده وضمیمه کردن مستندات لازم،توسط این مدیریت موضوع در جلسه کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه تهران مطرح وپاسخ به صورت تهیه جوابیه اتوماسیون توسط کارشناس مربوط در واحد پذیرش و ثبت نام این مدیریت تهیه و ارسال خواهد شد . بر اساس هماهنگی و تصمیم نحوه اقدام پاسخگویی حضوری به متقاضی توسط این اداره کل امکان پذیر نمی باشد.

3- همزمان  توسط همان کارشناس در گردش نامه در سیستم جامع صرفاً درصورت کامل بودن نامه و طرح در جلسه وتاریخ طرح بدون ذکر موضوع  ( موافقت / مخالفت / و ... ) و مصوبه جهت امکان رویت و اطلاع دانشجو درج خواهد شد . 

4- سنوات ارفاقی برای دانشجویان مشمول پس ازتایید و ابلاغ مصوبه کمیسیون به صورت نامه جداگانه از این مدیریت  برای نظام وظیفه تهیه و ارسال خواهد شد. ثبت نام و استفاده دانشجو از سنوات ارفاقی منوط به تایید وصدور مجوز کتبی تمدید معافیت تحصیلی وتحویل به اداره آموزش و ثبت درسامانه جامع وبارگذاری در پرونده الکترونیک دانشجو(SDR) امکان پذیر خواهد بود.

خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به استحضار کلیه اعضای محترم هیات علمی / مدیران محترم گروه های آموزشی ( در دانشکده های مستقل ) / معاونان محترم  آموزشی ( در دانشکده های وابسته در پردیس ها ) / مدیر ، رئیس ، معاونان و کلیه کارکنان محترم اداره خدمات آموزشی آن دانشکده اطلاع رسانی شود .

در ضمن فرم جدید وراهنمای گردش کار توسط مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی برای دانشجویان و کلیه کاربران سیستم در سامانه جامع آموزش قرار داده خواهد شد.