« بازگشت

بی اثر نمودن دروس مردودی

بی اثر نمودن دروس مردودی


پیرو آیین نامه های جدید آموزشی و شیوه نامه های اجرایی مقاطع؛ کارشناسی (مصوب سال 1393 وزارتخانه)، کارشناسی ارشد (مصوب سال 1394 وزارتخانه) و دکتری تخصصی (مصوب سال 1395 وزارتخانه) به استحضار می رساند؛ در خصوص موضوع ""بی اثر نمودن دروس مردودی"" دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال 1393 و پس از آن ( ماده 18 )، دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال 1394 و پس از آن(تبصره 1 ماده 16) و دکتری تخصصی برای ورودی های سال 1395 و پس از آن (تبصره 2 ماده 11 ) آیین نامه آموزشی مصوب سال 1395 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ11/7/1396شورای آموزشی دانشگاه تهران مطرح و به شرح ذیل مصوب گردیده است.

- برای مقطع کارشناسی پیوست: حداکثرسه(3) نمره از نمرات مردوی یک یا چند درس در صورت اخذ نمره قبولی دقیقا" در همان درس یا دروس بی اثر می گردد.

- برای دروس دوره آموزشی مقطع کارشناسی ارشد: حداکثردو(2) نمره از نمرات مردودی یک یا دو درس در صورت اخذ نمره قبولی دقیقا" در همان درس یا دروس بی اثر می گردد.

- برای دروس آموزشی دوره دکتری تخصصی: حداکثریک(1) نمره مردودی در صورت اخذ نمره قبولی دقیقا" در همان درس  بی اثر می گردد.

این مصوبه از نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396 قابل اجرا می باشد.

 تذکرات مهم:

1 -برای دروس مردودی دوره دکتری عمومی(حرفه ای)دامپزشکی تاکنون مجوزی برای بی اثر کردن دروس دوره واصل نشده است.بنابراین هیچگونه تغییری درکارنامه های آنان داده نمی شود.

2- بی اثر نمودن نمره 0/25 (درج شده با حکم قطعی شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه ) ویا نمره 0/5 به علت غیبت بیش ازحدنصاب (غیر موجه) با استفاده از این بخشنامه غیر مجاز می باشد.

3- حذف دروس مردودی (حذف خاص) دانشجویان شاهد و ایثارگر مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی و دکتری عمومی (حرفه ای) دامپزشکی براساس آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر مصوب سال 1394 وزارتخانه با رعایت کامل شرایط ذکرشده در مواد مندرج در آن بلامانع است.