« بازگشت

اصلاحیه ردیف های 2 و 8 شیوه نامه اجرایی مواردی از آیین آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1394

اصلاحیه ردیف های 2 و 8 شیوه نامه اجرایی مواردی از آیین آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1394


 با سلام

       پیرو نامه های شماره 94024/پ/122 مورخ 1396/4/10وشماره 374748/پ/122 مورخ 1396/12/9 به پیوست اصلاحیه های ردیف های 2 و 8  شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی جدید مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب سال 1394 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ( مصوب شورای آموزشی دانشگاه در سال 1394 ) به شرح ذیل ارسال می گردد :

1- ردیف 2  : شماره ماده 5 به ماده 6 آیین نامه مذکور اصلاح گردیده است .

2- ردیف8  : ماده 12 شیوه نامه حذف اضطراری درس (مصوب جلسه مورخ1396/3/16شورای آموزشی دانشگاه صفحه آخر) پیوست گردیده است .