اخبار و اطلاعیه‌ها

(طرح شهید احمدی روشن)

شناسه : 102043391

(طرح شهید احمدی روشن)


بدینوسیله همکاری پژوهشکده فناوری‌های همگرا دانشگاه تهران با بنیاد ملی نخبگان در راستای توسعه پژوهش‌های کاربردی، به پیوست فراخوان" مشارکت درطرح حمایت از هسته های دانشجویی مسأله محور (طرح شهید احمدی روشن) "  اطلاع رسانی میگردد. 

شیوه نامه طرح و لینک ارسال در پیوست نامه قابل مشاهده است.