جلسات دفاع

*جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم شادی میرزایی رشته مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی

*جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم شادی میرزایی رشته مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی


نام دانشجو : شادی میرزایی

رشته تحصیلی : مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی

عنوان پایان نامه: هم تراز سازی سراسری چندگانه شبکه های تعامل پروتئین - پروتئین

اساتید راهنما : دکتر سامان هراتی زاده – دکتر سماء گلیائی

استاد داور داخلی : دکتر مهدی تیموری

استاد داور خارجی : دکتر فاطمه زارع میرک آباد

تاریخ و ساعت جلسه دفاع :  دوشنبه01-07-98 ساعت 17:30

مکان جلسه: سالن اجتماعات

 

آدرس کوتاه :