جلسات دفاع

*جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مسعود بی مر رشته مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی

*جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مسعود بی مر رشته مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی


نام دانشجو : مسعود بی مر

رشته تحصیلی : مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی

عنوان پایان نامه: پیش بینی عملکرد پروتئین در شبکه های چندگانه زیستی بر اساس رویکرد خلاصه سازی دادگان

استاد راهنما : دکتر هادی زارع

استاد داور داخلی : دکتر مهدی تیموری

استاد داور خارجی : دکتر فاطمه زارع میرک آباد

تاریخ و ساعت جلسه دفاع :  دوشنبه01-07-98 ساعت 16

مکان جلسه: سالن اجتماعات

 

آدرس کوتاه :