جلسات دفاع

*جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدحسین قنبری رشته علوم تصمیم و مهندسی دانش

*جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدحسین قنبری رشته علوم تصمیم و مهندسی دانش


نام دانشجو : محمدحسین قنبری

رشته تحصیلی : علوم تصمیم و مهندسی دانش

عنوان پایان نامه: تشخیص ناهنجاری در شبکه های اطلاعاتی با بکارگیری تحلیل کلان داده

استاد راهنما : دکتر مصطفی صالحی

استاد داور داخلی : دکتر سامان هراتی زاده

استاد داور خارجی : دکتر سیدحمید امیری

تاریخ و ساعت جلسه دفاع :  دوشنبه01-07-98 ساعت 16:15

مکان جلسه: کلاس 14

آدرس کوتاه :