جلسات دفاع

*جلسه دفاع پایان نامه آقای آراد اسدی رشته اکوهیدرولوژی

*جلسه دفاع پایان نامه آقای آراد اسدی رشته اکوهیدرولوژی


نام دانشجو : آراد اسدی

رشته تحصیلی : اکوهیدرولوژی

عنوان پایان نامه : ارائه مدلی به منظور پتانسیل یابی آب زیرزمینی بر پایه‌ی روش‌های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM)

استاد راهنما : دکتر امیرعلی سیف الدین

استاد داور داخلی : دکتر حسین یوسفی

استاد داور خارجی: دکتر علی سلاجقه

تاریخ و ساعت جلسه دفاع : روز چهارشنبه مورخ 10-07-1398 ساعت: 9/00

مکان جلسه دفاع : کلاس 15

آدرس کوتاه :