جلسات دفاع

*جلسه دفاع رساله دکترا آقای نعیم فقهی رشته مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل

*جلسه دفاع رساله دکترا آقای نعیم فقهی رشته مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل


نام دانشجو : نعیم فقهی

رشته تحصیلی : مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل

عنوان رساله: توسعه الگوی سامانه ی کمک تصمیم در مأموریتهای دفاع هوایی بر مبنای رویکرد سیستمی

اساتید راهنما : دکتر امیررضا کوثری – دکتر محمدعلی امیری آتشگاه

اساتید داور داخلی : دکتر مهدی فکور ثقیه – دکتر مازیار شفائی روشنی

اساتید داور خارجی : دکتر جعفر روشنی یان – دکتر محسن فتحی

تاریخ و ساعت جلسه دفاع :  یکشنبه31-06-98 ساعت 17:30

مکان جلسه : سالن اجتماعات

آدرس کوتاه :