- دوشنبه، ۱۴ آذر ۱۴۰۱

رخدادها

گروه‌های آموزشی

بخش مهندسی علوم زیستی

بخش مهندسی علوم زیستی

بخش بین رشته‌ای فناوری

بخش تخصصی بین رشته ای فناوری

بخش انرژی‌های نو و محیط‌زیست

بخش تخصصی انرژی های نو و محیط زیست

بخش تخصصی هوافضا

بخش تخصصی هوافضا

نمایه‌های آموزشی و پژوهشی

70 926 1519 4 17
هیات علمی دانشجو دانش آموخته بخش آموزشی رشته تحصیلی
         
۱۶۶۰ ۲۲۰۵ ۱۱۵۰ ۱۲۰۰
مقالات WOS مقالات علمی پژوهشی مقالات کنفرانس بین المللی مقالات کنفرانس داخلی