نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسر واحد موظف اعضای هیات علمی

کسر واحد موظف اعضای هیات علمی


عطف به ردیف 39 پیوست شماره 2 مصوبه هشتم صورت‌جلسه اولین نشست عادی دوره ششم هیأت امنای محترم دانشگاه در مورخه 1393/09/25، اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه تهران در صورت عضویت در شورای انتشارات دانشگاه از امتیاز کسر یک واحد موظف برخوردار خواهند بود. مراتب برای استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی در خصوص کسر واحد‌های موظف نماینده محترم آن دانشکده/مؤسسه در شورای انتشارات دانشگاه تقدیم حضور می‌شود.