نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارمندان- حوزه معاونت علمی

کارمندان- حوزه معاونت علمی


...

خانم معصومه محمد اسماعیلی

مسئول دفتر معاونت علمی

- آزمایشگاه ها

...

خانم طاهره محمودی

رئیس آزمایشگاه ها

 • پست الکترونیک: Ta_mahmoudi[at]ut.ac.ir
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۶۳

...

خانم معصومه تیموری

کارشناس مسئول آزمایشگاه ها

 • پست الکترونیک: teimori.m[at]ut.ac.ir
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۶۷

- اداره آموزش

...

آقای داوود باوفا

رئیس اداره آموزش

 • پست الکترونیک: edu.fnst[at]ut.ac.ir
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۶۶- ۸۸۴۹۷۱۶۵

...

آقای علی میرزائی

کارشناس خدمات آموزشی گروه مهندسی علوم زیستی و مهندسی انرژیهای نو

 • پست الکترونیک: akbr.mirzaei[at]ut.ac.ir
 • تلفن:۶۱۱۱۵۷۸۰

...

خانم بهاره دهفولی

کارشناس خدمات آموزشی

 • پست الکترونیک: b_dehfuli[at]ut.ac.ir
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۶۰

...

خانم منیره محمدزاده

کارشناس خدمات آموزشی

 • پست الکترونیک: mohammadzadeh20[at]ut.ac.ir
 • تلفن: 61115770 - 88497165

- اداره پژوهش

...

خانم فاطمه گندمکار

مدیر پژوهش

 • پست الکترونیک: res.fnst[at]ut.ac.ir
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۸۳, ۸۸۴۹۷۲۰۱

...

خانم مونا اسماعیلی

کارشناس پژوهش

 • پست الکترونیک: mo.esmaeili[at]ut.ac.ir
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۸۷

...

خانم زهرا مقصودی

کارشناس پژوهش

 • پست الکترونیک: z.maghsoudi[at]ut.ac.ir
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۸۲

- کتابخانه

...

خانم اکرم بارزمان

مسئول کتابخانه

 • پست الکترونیک: abarazman[at]ut.ac.ir
 • تلفن: ۸۸۴۹۷۱۵۸,۶۱۱۱۶۹۰۹