نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ژل داک

ژل داک


ژل داک

-  ثبت تصویر ژل

- مستند سازی نوکلئیک اسید و پروتئین یا ژل های آگارز

نام دستگاه: ژل داک

سازنده: Quantum-ST4- کشور فرانسه

وضعیت دستگاه: آماده سرویس دهی

آزمایشگاه: آزمایشگاه ملکولی - مهندسی علوم زیستی

جایگاه سازمانی: دانشکده علوم و فنون نوین

مدیر آزمایشگاه: دکتر برشان

مسئول دستگاه: مسئول خدمات تخصصی

شماره تماس: 88497281 lab.fnst@ut.ac.ir  

نشانی: دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران، آزمایشگاه مهندسی علوم زیستی

خدمات قابل ارایه

نام خدمت

نحوه انجام

تعرفه ریال / ساعتی

شرایط پرداخت

ثبت درخواست

ژل داک-تصویر برداری-مستند سازی ژل

توسط آزمایشگاه

 

100 درصد  هزینه هنگام ارایه درخواست

ثبت درخواست