نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پروژه های تحقیقاتی

پروژه های تحقیقاتی


تاکنون بیش از 10 طرح تحقیقاتی با کارفرمای خارج دانشگاهی، بیش از 8 عنوان رساله دکتری و بیش از 40 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مرتبط با حوزه مکانیک شکست در این آزمایشگاه انجام شده است.