نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پروژه های تحقیقاتی

پروژه های تحقیقاتی


  1. Investigation of operation and creep lifetime estimation of (2009)
  2. Lifetime prediction in creep-fatigue environment (2008)
  3. Creep-fatigue interaction in aircraft gas turbine components by simulation and testing at scaled temperatures (2005)