نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پروژه‌های تحقیقاتی جاری

پروژه‌های تحقیقاتی جاری


  1. شبیه سازی محاسباتی رحم و دهانه رحم زنان باردار در راستای فهم عوامل مکانیکی ایجاد کننده تولد زودرس نوزادان
  2. بررسی محاسباتی حرکت لخته‌ی خون در شاخه‌ای از شریان های ریوی و تاثیرات آن بر جریان خون محلی
  3. شبیه سازی برهمکنش سیال و جامد ریه مصنوعی با غشای فیبر توخالی:  بررسی پارامترهای همودینامیکی موثر در طراحی
  4. ارائه یک مدل محاسباتی جهت بررسی تأثیر کرنش بر روی ­ایجاد آسیب­ در آکسون سلول عصبی در یک محیط میکروفلویدیک