نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده

پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده


 1. بهبود عملکرد لوله حرارتی نوسانی با استفاده از نانو سیال و تغییر هندسه به روش تجربی به منظور خنک کاری سلول های خورشیدی
 2. طراحی، ساخت و بهبود عملکرد فوتوآند BiVO4 با ساختار هیبریدی بر پایه کربن در واکنش اکسایش آب
 3. بررسی تجربی انتقال حرارت به منظور خنک کاری سیستم متمرکز فوتوولتائیک به وسیله لوله حرارتی با استفاده از نانو سیال
 4. بررسی تحلیلی و عددی ترکیب سیستم های پمپ زمین گرمایی و حجم مبرد متغیر با استفاده از نانو ساختارها به منظور بهبود انتقال حرارت
 5. مدلسازی لوله حرارتی نوسانی به منظور استفاده در سامانه های خورشیدی
 6. بررسی تاثیرات افزودن مواد کربنی بر بهبود عملکرد سلول خورشیدی
 7. ساخت و مشخصه یابی نانوریبون گرافنی به منظور کاربرد در حسگر گازی به روش مقاومتی بر پایه MEMS
 8. بهینه سازی اگزرژتیکی و اگزرژواکونومیکی سیکل تولید توان ترنسکریتیکال دی اکسید کربن با استفاده از کلکتور خورشیدی بر پایه نانو سیال
 9. یررسی، ساخت و مشخصه یابی ساختار گرافن سه بعدی به منظور ذخیره کننده گاز هیدروژن
 10. بررسی خواص فیزیکی نانوسیال پایه آبی و اثرات آن بر عملکرد یک کلکتور خورشیدی صفحه تخت
 11. ارزیابی و محاسبه کاهش طول مبدل زمینی یک پمپ حرارتی زمین گرمایی عمودی با استفاده از نانوفناوری