نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پروژه‌هاو فعالیت های تحقیقاتی در حال انجام

پروژه‌هاو فعالیت های تحقیقاتی در حال انجام


  1. بررسی تجربی تأثیر نانو سیال و سورفکتانت بر افزایش کارایی لوله حرارتی ترموسیفون
  2. ساخت انواع نانوسیالهای پایه کربنی و گرافنی
  3. طراحی و مدلسازی سامانه خنک کاری پنل خورشیدی با استفاده از ترموسیفون و نانوسیال
  4. ساخت و بررسی گرافن سه بعدی دوپ شده با نیتروژن و بور به منظور بررسی ذخیره سازی هیدروژن