نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هیات رئیسه

هیات رئیسه


 

دکتر علی حسین رضایان

رئیس دانشکده علوم و فنون نوین

دانشیار

دکتر مهدی تیموری

معاون علمی دانشکده علوم و فنون نوین

دانشیار

دکتر یونس نوراللهی

معاون اجرایی و دانشجویی دانشکده علوم و فنون نوین

دانشیار