موارد قابل بررسی برای مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات تحصیلی دانشجو در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه

  احتراماً پیرو نامه 390937/پ/122 مورخ 1394/12/22به استحضار می رساند ؛ بررسی درخواست مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات تحصیلی دانشجو در موارد ذیل از اختیارات تفویض شده ( الف ) می باشد . بررسی درخواست دانشجو در سایر موارد ( ب ) با ارسال فرم کمیسیون و مستندات مربوط باید در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه مطرح و مورد اتخاذ تصمیم واقع گردد .

بر این اساس هرگونه ثبت مرخصی " بدون احتساب در سنوات تحصیلی " در کارنامه دانشجو خارج از موارد ذکر شده ( موارد) نیاز به اخذ مجوز از این اداره کل را دارد . درصورت عدم وجود مجوز کمیسیون در کارنامه دانشجویان شاغل به تحصیل یا دانش آموختگانی که گزارش 1180 آنان در دست اقدام است، طبق مقررات باید اصلاح گردد.

الف :  موارد درخواست مرخصی تحصیلی دانشجویان ( با تایید شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی یا کمیسیون بررسی موارد خاص پردیس / دانشکده : )

1- بارداری دانشجوی ( زن )  با تایید کمیسیون پزشکی دانشگاه                       مدت:   یک نیمسال

2- زایمان دانشجو ( زن ) با ارایه گواهی زایمان یا ارایه شناسنامه فرزند               مدت:    یک نیمسال

توضیح : مرخصی بیش از دو نیمسال فوق به علت حضانت ، شیرخواری کودک برای نیمسال سوم تا پنجم با ارسال تصویر شناسنامه کودک و فرم کمیسیون در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه مطرح می شود . برای نیمسال های چهارم و پنجم موضوع به کمیسیون استانی ارجاع می شود .

3- سفر حج تمتع درطول نیمسال تحصیلی                                               مدت:    یک نیمسال

ب : موارد درخواست دانشجو ( با تایید کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه : )

4- مرخصی تحصیلی به علت ماموریت پدر ، همسر به خارج از کشور

مدت : با توجه به مقررات مربوط و آیین نامه های آموزشی وطبق تصمیم کمیسیون

5- مرخصی تحصیلی به علت ماموریت خود دانشجو به خارج از کشور 

 مدت: با توجه به مقررات مربوط و آیین نامه های آموزشی وتصمیم کمیسیون

توضیح : ثبت نام اولیه این گونه دانشجویان باید طبق مقررات و با موافقت بدون قید و شرط اداره کل منابع انسانی محل خدمت انجام شده باشد .

6- به علت عدم ارایه واحد درسی (صرفاً در اولین نیمسال تحصیلی) به دلیل خارج از اراده بودن دانشجو و طبق ضوابط و گزارش پردیس / دانشکده :

مدت: با توجه به مقررات مربوط و آیین نامه های آموزشی وطبق نظر کمیسیون

7- به علت  بیماری شدید با ذکر طول درمان در گواهی پزشکی مربوط با تایید کمیسیون پزشکی دانشگاه :

مدت: با توجه به مقررات مربوط و آیین نامه های آموزشی و تصمیم  کمیسیون

8- موارد دارای شرایط خاص خارج از اراده دانشجو :

مدت: با توجه به مقررات مربوط و آیین نامه های آموزشی و تصمیم کمیسیون

ج : مرخصی تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر : ( بر اساس بخشنامه شماره 8201381/40 مورخ 17/7/1394 برای دانشجویان شاغل به تحصیل در سال 1394و پس از آن )

طبق مفاد بخشنامه مذکور درخواست مرخصی تحصیلی دانشجوی شاهد و ایثارگر مبنی بر : " معالجات پزشکی ناشی از صدمات جنگ و یا آلام متاثر از آن باشد ، ارایه مدارک مربوط ( با تایید کمیسیون پزشکی و کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه *) آن نیمسال / نیمسال های مربوط جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی شود ."

(*) تعداد نیمسال های مرخصی ( این بخشنامه طبق مقطع تحصیلی مربوط مندرج در بخشنامه مذکور )

(**) موارد ارجاعی به کمیته منتخب ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه در جلسه کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه مطرح می شود .

1 - کارشناسی و دکتری حرفه ای ( عمومی ) دامپزشکی : حداکثر دو نیمسال علاوه بر دو نیمسال تحصیلی مقرر

2- کارشناسی ارشد : حداکثر یک نیمسال علاوه بر یک نیمسال تحصیلی مقرر

3- دکتری تخصصی : حداکثر دو نیمسال علاوه بر دو نیمسال تحصیلی مقرر

د : زمان ارایه درخواست مرخصی :

9- برای کلیه موارد حداکثر تا پایان حذف و اضافه هر نیمسال تحصیلی و  با تکمیل فرم مرخصی تحصیلی ( طبق فرمت پیوست ) و قبل از استفاده از مرخصی تحصیلی است .

10- در صورت اقدام " خارج از موعد " در صورت موافقت کمیسیون موارد خاص دانشگاه نیمسال عدم ثبت نام دانشجو ، وقفه یا عدم مراجعه با احتساب در سنوات محسوب و طبق مقررات آموزشی وضعیت دانشجو بررسی می شود .

آدرس کوتاه :