نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مقایسه رهیافت های مختلف برای شبیه سازی برهم کنش بین نانولوله کربن و رزین

مقایسه رهیافت های مختلف برای شبیه سازی برهم کنش بین نانولوله کربن و رزین


سخنران: جناب آقای دکتر رفیعی

موضوع: مقایسه رهیافت های مختلف برای شبیه سازی برهم کنش بین نانولوله کربن و رزین

زمان: چهارشنبه 99/07/23