نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معیار چگالی انرژی کرنشی توسعه یافته برای بررسی شکست مواد اورتوتروپیک

معیار چگالی انرژی کرنشی توسعه یافته برای بررسی شکست مواد اورتوتروپیک


سخنران: جناب آقای دکتر فکور

معیار چگالی انرژی کرنشی توسعه یافته برای بررسی شکست مواد اورتوتروپیک

زمان: سه شنبه 99/07/29