نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی کمیته علمی همایش

معرفی کمیته علمی همایش


 

...

دکتر مهدی تیموری

معاون علمی دانشکده علوم و فنون نوین

دبیر علمی همایش

mehditeimouri@ut.ac.ir

...

دکتر یونس نوراللهی

معاون اجرایی و دانشجویی دانشکده علوم و فنون نوین

عضو کمیته علمی

 noorollahi@ut.ac.ir

...

دکتر علی حسین رضایان

رئیس دانشکده علوم و فنون نوین

عضو کمیته اجرائی

ahrezayan@ut.ac.ir

...

دکتر علیرضا رضایی

عضو هیات علمی دانشکده علوم و فنون نوین

عضو کمیته علمی

arrezaee@ut.ac.ir

...

دکتر محمد میردریکوند

عضو هیات علمی دانشکده علوم و فنون نوین

عضو کمیته علمی

mohammad.mir@ut.ac.ir

...

دکتر مجتبی طحانی

عضو هیات علمی دانشکده علوم و فنون نوین

عضو کمیته علمی

m.tahani@ut.ac.ir

...

دکتر جواد کوهسرخی

عضو هیات علمی دانشکده علوم و فنون نوین

عضو کمیته علمی

koohsorkhi@ut.ac.ir

...

دکتر علی ابوئی

عضو هیات علمی دانشکده علوم و فنون نوین

عضو کمیته علمی

abouei@ut.ac.ir

...

دکتر مرتضی حسینی

مشاور بین الملل دانشکده علوم و فنون نوین

عضو کمیته علمی

hosseini_m@ut.ac.ir