نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسئول دبیرخانه

مسئول دبیرخانه


...

خانم سارا سالم

مسئول دبیرخانه

پست الکترونیک: m_salem@ut.ac.ir

تلفن: ۶۱۱۱۵۷۷۵, ۸۸۴۹۷۳۱۵ نمابر: ۸۸۴۹۷۳۲۴

تماس در مواقع ضروری و وقت اداری: ۰۹۲۱۰۳۵۴۶۵۸ (در ایام تابستان قبل از مراجعه تماس حاصل نمایید)