مراسم دید و بازدید سال ۱۳۹۷ در دانشکده علوم و فنون نوین برگزار شد

آدرس کوتاه :