لزوم ورود اطلاعات افراد تحت تکفل در سامانه پرسنل

با سلام واحترام ؛

به پیوست تصویر نامه شماره 186/153341 مورخ 97/612 مرکز فناوری اطلاعات وفضای مجازی ارسال می گردد، با عنایت به بازخوانی اطلاعات  بیمه درمان تکمیلی دردوره جدید از طریق سامانه پرسنلی ، خواهشمند است به کلیه اعضای محترم هیات علمی و همکاران محترم دانشگاه بالخص لیست پیوست اطلاع داده شود با مراجعه به سایت پیشخوان دانشگاه به نشانه my.ut.ac.ir   جهت ویرایش اطلاعات ودر قسمت سامانه های رفاهی مدارک افراد تحت تکفل را آپلودو پس از تائید توسط کارشناس امور اداری واحدها در سامانه پرسنلی ثبت نمایند. ضمنا اقدامات فوق صرفا از طریق سامانه مذکور اقدام می شود ودرخواست خارج از سامانه ترتیب اثر نخواهد شد.
 

آدرس کوتاه :