عدم صدور گواهی در بازه امتحانات نیمسال تحصیلی

 احتراماً پیرو بخشنامه شماره 99831/پ/122 مورخ 1396/4/14 به استحضار می رساند؛ طبق مقررات،  شرکت دانشجو در جلسه امتحان پایان نیمسال تحصیلی در بازه امتحانات مصوب شورای آموزشی دانشگاه ( طبق تقویم دانشگاهی مصوب ) الزامی است . بر این اساس تایید درخواست صدور گواهی خروج از کشور برای دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی که انتخاب واحد رسمی نموده و باید در امتحان پایان نیمسال ( نظری ، عملی / نظری و عملی ) شرکت نمایند ، به هیچ وجه مجاز نیست .

خواهشمند است دستور فرمایند از تایید و ارسال گواهی این گونه دانشجویان خودداری نمایند .

آدرس کوتاه :