نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عدم ثبت قطعی واحدهای انتخابی دانشجویانی که در سامانه بهستان بدهی شهریه دارند

عدم ثبت قطعی واحدهای انتخابی دانشجویانی که در سامانه بهستان بدهی شهریه دارند


  عدم ثبت قطعی واحدهای انتخابی دانشجویانی که در سامانه بهستان بدهی شهریه دارند

به آگاهی می رساند آن دسته از دانشجویان نوبت دوم به ویژه دانشجویان ورودی جدید که در سامانه بهستان از لحاظ شهریه بدهکار می باشند، حداکثر تا پایان آبان ماه 1402 فرصت دارند نسبت به باز پرداخت بدهی از طریق سامانه مذکور اقدام و جهت بررسی وضعیت آموزشی خود به اداره آموزش دانشکدگان مراجعه نمایند. لازم بذکر است دانشجویان کارشناسی ارشد نوبت دوم ورودی جدید (سال 1402) در زمان ثبت نام الکترونیکی مبلغ شهریه را بصورت علی الحساب و صرفا برای 8 واحد درسی واریز نموده اند و در زمان ثبت نام حضوری با نظر گروههای آموزشی واحد های درسی دیگری نیز اخذ نموده اند. خاطر نشان می سازد  به همین دلیل با اخذ واحد مازاد در سامانه فوق بدهکار محسوب شده اند و نام ایشان در لیست استاد درس وجود ندارد و از طریق سامانه بهستان هیچگونه گواهی تحصیلی نمی توانند درخواست نمایند و حق شرکت در جلسات امتحان را نیز نخواهند داشت.

همچنین دانشجویان روزانه قبل از سال 1402 که اسامی خود را در لیست استاد نمی بینند و یا در سامانه بهستان قادر به ارسال گواهی های تحصیلی نمی باشند نیز دارای بدهی شهریه دروس جبرانی می باشند و می بایست در اولین فرصت با مراجعه به واحد آموزش و تعیین نحوه پرداخت، نسبت به واریز بدهی خود اقدام نمایند. لازم بذکر است چنانچه دانشجویان شهریه پرداز و نوبت دوم نسبت به باز پرداخت بدهی در هر نیمسال تحصیلی اقدام ننمایند، برابر مقررات آموزشی از تحصیل محروم خواهند شد.

 

اداره آموزش دانشکدگان