نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طول دوره، مرخصی و انصراف

طول دوره، مرخصی و انصراف


 

 

ماده 9 :

  طول دوره مدتی است که دانشجویان باید دروس تعیین شده در این دوره را با پایان نامه بر اساس مقررات مربوط به اتمام برساند .

طول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 2 سال یا 4 ترم است .

 

تبصره 1:

‍‍‍‌‌‌‍‍‌‌‌‌‍‍‍کمیته تحصیلات تکمیلی می تواند در صورت لزوم و حسب مورد یک و حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی به طول مدت تحصیلی دانشجو اضافه نماید .

 

تبصره 2 :

 چنانچه مؤسسه تنواند حداقل واحدهای درسی را در یک نیمسال تحصیلی ارائه کند به نسبت کسر واحدهای ارائه شده به طول دوره دانشجو افزوده می شود . در هر صورت مدت تحصیل نباید از سه سال تجاوز کند .

 

 

ماده 10 :

 دانشجوی دوره کارشناسی ارشد می تواند حداکثر برای یک نیمسال تحصیلی با کسب موافقت دانشگاه از مرخصی تحصیلی استفاده کند .

 

تبصره 1 :

 مدت مرخصی تحصیلی جزء سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود .

 

تبصره 2 :

 درخواست مرخصی تحصیلی باید قبل از شروع نام نویسی در هر نیمسال تحصیلی به مؤسسه مربوط تسلیم و موافقت آن مؤسسه کسب گردد . موافقت مؤسسه با مرخصی تحصیلی دانشجو با توجه وضعیت تحصیلی وی صورت می گیرد و منوط به این است که ادامه تحصیل دانشجو از آن به بعد با مشکل مواجه نشود .

 

تبصره 3:

در صورتی که دانشجو بدون کسب موافقت مؤسسه حتی برای یک نیمسال ، ترک تحصیل نماید از ادامه تخصیل محروم می شود .

 

 

ماده 11 :

 دانشجو می تواند به هر دلیل ، از تخصیل اعلام انصراف نماید . در این صورت باید درخواست خود را مبنی بر انصراف به مؤسسه تسلیم نماید . چنانچه دانشجو بعد از یک ماه درخواست خودرا پس نگیرد ، آن مؤسسه نسبت به صدور گواهی انصراف اقدام می نماید .

 

تبصره :

دانشجوی انصرافی یا اخراجی موظف است به تعهداتی که سپرده است عمل نماید . به هر حال صدور هرگونه گواهینامه و تسلیم ریزنمرات و دریافت مجوز شرکت مجدد در آزمون ورودی منوط به تسویه حساب دانشجو با مؤسسه ذیربط است .