سنوات تحصیلی دانشجویان روزانه شاهد و ایثارگر مقطع دکتری تخصصی


      پیرو نامه شماره 226220/پ/122 مورخ 1397/8/12در خصوص شهریه سنوات مازاد دانشجویان شاهد وایثارگر دوره روزانه مقطع دکتری تخصصی به استحضار می رساند شهریه و تمدید سنوات دانشجویان ذینفع که شامل استفاده از آیین نامه تسهیلات دانشجویان شاهد و ایثارگر می باشند به شرح ذیل است.

1- دانشجویان مقطع دکتری تخصصی ورودی قبل از سال 1394 در صورت تمدید سنوات از  نیمسال سیزدهم به بعد باید شهریه پرداخت نمایند.
2-دانشجویان مقطع دکتری تخصصی ورودی سال 1394 و پس از آن  در صورت تمدید سنوات از  نیمسال دوازدهم به بعد باید شهریه پرداخت نمایند.

آدرس کوتاه :