نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سمینار عمومی مبانی و کاربرد ایزوتوپ های پایدار و پرتوزا در مطالعات منابع آب در دانشکده فیزیک برگزار می شود

سمینار عمومی مبانی و کاربرد ایزوتوپ های پایدار و پرتوزا در مطالعات منابع آب در دانشکده فیزیک برگزار می شود


به استحضار می رساند، سمینار عمومی دانشکده فیزیک در مورخ شنبه 17 مهر ساعت 15/30 با موضوع: مبانی و کاربرد ایزوتوپ های پایدار و پرتوزا در مطالعات منابع آب برگزار می گردد.