نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سخنرانیهای علمی

سخنرانیهای علمی


جناب آقای دکتر علی الهیارزاده (فوق دکترا از دانشگاه سائوپائولو - USP) (بهینه سازی سیستم های متداول برودتی با استفاده از طراحی پره ها در مدل چند جریانه به عنوان متغبر های تصمیم گیری)

زمان :سه شنبه 99/11/28 ساعت 14       جهت ورود اینچا کلیک کنید

 

جناب آقای دکتر ویسی (یادگیری عمیق و کاربردهای آن در پردازش زبان فارسی) 

زمان :یکشنبه 99/09/16 

 

خانم دکتر یزدیان(ترمودینامیک قلب) زمان :چهارشنبه 99/08/14

   

جناب آقای دکتر فکور(معیار چگالی انرژی کرنشی توسعه یافته برای بررسی شکست مواد اورتوتروپیک) زمان:سه شنبه99/07/29 

  

جناب آقای دکتر رفیعی (مقایسه رهیافت های مختلف برای شبیه سازی برهم کنش بین نانولوله کربن و رزین  زمان:چهارشنبه 99/07/23

      

جناب آقای دکتر ترابی (استفاده از معیار ترکیبی مفهوم ماده فرضی-چگالی انرژی کرنشی متوسط برای پیش بینی شکست نمونه های شیاردار با رفتار غیرخطی)   زمان:سه شنبه 99/07/22