دکتر مهدی رهایی جهرمی به عنوان معاون اجرایی و دانشجویی دانشکده علوم و فنون نوین منصوب شد.

با صدور حکمی از سوی دکتر محمود نیلی، رئیس محترم دانشگاه تهران، دکتر مهدی رهایی جهرمی، دانشیار گروه علوم زیستی دانشکده علوم و فنون نوین، با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت سه سال به عنوان معاون اجرایی و دانشجویی این دانشکده منصوب شد.

آدرس کوتاه :