دکتر علی بخش کسائیان عنوان داور برتر چندین مجله معتبر علمی را کسب کرد

دکتر علی بخش کسائیان دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین در سالهای ۲۰۱۷،۲۰۱۶ و ۲۰۱۸ به عنوان داور برتر مجلات با عناوین ذیل انتخاب شده‌اند. شایان ذکر است این مجلات دارای نمایه WOS و از انتشارات ELSEVIER می باشند.

  • DESALINATION
  • ENERGY & BUILDINGS
  • RENEWABLE AND SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS
  • APPLIED THERMAL ENGINEERING
  • APPLIED ENERGY
  • RENEWABLE ENERGY
  • ENERGY
  • ENERGY CONVERSION AND MANAGMENT

آدرس کوتاه :