اخبار و اطلاعیه‌ها

دوره های آموزشی مرکز آموزشهای آزاد دانشکده زبانها و ادبیات خارجی

شناسه : 98929768

دوره های آموزشی مرکز آموزشهای آزاد دانشکده زبانها و ادبیات خارجی


به اطلاع دانشجویان محترم می رساند، دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی و همچنین کارکنان گرامی و اعضای محترم هیأت علمی شاهد و ایثارگر شاغل و بازنشسته دانشگاه و همسر و فرزندان آنها می‌توانند از دوره‌های آموزشی مرکز آموزش های آزاد دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی با ۴۰% تخفیف طبق شیوه نامه پیوست استفاده نمایند.